جمعةأ. ن. and محمدأ. ج. (2017) “تحضير ودراسة خلائط بوليمرية كمواد تعبئة متفككة احيائيآ”, Association of Arab Universities Journal of Engineering Sciences, 24(3), pp. 47-67. Available at: https://jaaru.org/index.php/auisseng/article/view/73 (Accessed: 17May2022).